Placówka

” Nie wystarczy mieć dokąd wrócić, trzeba jeszcze mieć kogoś,
kto będzie na ciebie czekał”

Ks. Mieczysław Lisiński

 

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które ze względu na stan zdrowia, bądź orzeczoną niepełnosprawność wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji i z tej przyczyny nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Uchwałą Nr 234/4710/16 z dnia 8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zlecił prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska. Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 3.07.2017 r. wydał zezwolenie Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Ks. M. Lisińskiego 7. Placówka powstała na miejscu Ośrodka Wychowawczego nr 2.

Informacje i dokumenty wymagane przy przyjęciu do Placówki:

  • informacja o sytuacji prawnej dziecka,
  • szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej,
  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej,
  • dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień,
  • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,
  • diagnoza psychofizyczna dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, informacje dotyczące konieczności udziału w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych oraz konieczności objęcia rehabilitacją.